Disclaimer voor www.koengomes.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.koengomes.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld
door GOMES Media. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op
onze website aan u aanbieden.

COPYRIGHT

Lees wat je rechten zijn als je een foto of materiaal bij GOMES hebt besteld. klik hier voor de pagina met informatie.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GOMES Media is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij GOMES Media. Alles valt onder copyright.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met GOMES Media te mogen claimen of te veronderstellen.

GOMES Media streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen
de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij
daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. GOMES
Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij
via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
www.koengomes.nl op deze pagina.

Translate